logo

AAA

Welkom op de website van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Het is de taak van iedere christen om op te komen voor de kwetsbare medemens en in het bijzonder de minder bedeelden. De Ridderorde stelt zich tot doel het levende christendom te behouden in het land, waar Jezus zijn aardse leven heeft geleid en zijn opdracht van verlossing heeft volbracht. De Ridderorde wil daarom in het bijzonder de noden van de christenen in het Heilig Land lenigen met dien verstande dat de projecten, die worden geïnitieerd en ondersteund, ook voor andere groeperingen openstaan.

Op deze website vindt u informatie over de Nederlandse Landscommanderije:

  • identiteit
  • activiteiten
  • motivatie
  • projecten
  • Ridderorde in Nederland en internationaal
  • actualiteiten


Wanneer u contact met ons wilt opnemen, gaat u naar Contact.

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl