logo

AAA

Ridderorde Nederland

De Nederlandse Landscommanderije van de Ridderorde werd opgericht in 1954. Zij heeft zich in ruim vijfenvijftig jaar ontwikkeld tot een dynamische afdeling van de wereldorde. De bijdrage van de Nederlandse ordeleden is in verhouding aanzienlijk. De contacten met het Heilig Land zijn frequent en hecht. Veel leden maken deel uit van werkgroepen en commissies en leveren zo een actieve bijdrage aan de doelstellingen van de Ridderorde.

De laatste jaren is het ledental sterk gegroeid. Onder de circa 318 leden (2015) leeft het besef dat de Ridderorde haar opdracht alleen kan vervullen door deze op een actuele manier naar de huidige tijd te vertalen.

In onderlinge samenhorigheid en verbondenheid aan de opdracht voor het Heilig Land, werkt de Landscommanderije aan de toekomst. Met als basis broederschap, caritas en spiritualiteit blijft de Ridderorde vitaal en biedt zij perspectief aan hen die als christen midden in de samenleving willen staan.

 

Zegel Ridderorde

Op de pagina's hierna wordt ingegaan op onze motivatie, activiteiten, een korte toelichting op onze organisatie en de wijze waarop toetreding tot de Ridderorde plaatsvindt.

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl