logo

AAA

Activiteiten

Het functioneren en de activiteiten van de Ridderorde en haar leden in Nederland berusten op drie pijlers: spiritualiteit, broederschap en caritas. De spiritualiteit heeft haar wortels in het gemeenschappelijke katholieke geloof en in het volgen van de verrezen Heer. Daartoe behoren onder meer het bevorderen van de dialoog tussen christenen en niet-christenen en het getuigenis in de wereld. De broederlijkheid is de christelijke verbondenheid met elkaar. Caritas is de zorg en hulpverlening aan de christenen in het Heilig Land.

Concreet komt dit tot uiting in de projecten die in het Heilig Land worden ondersteund, in de aandacht voor spiritualiteit en in de actieve samen-werking tussen de leden binnen de Nederlandse Commanderije in de verschillende regio's en commissies.

 

 

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl