logo

AAA

Dialoog tussen christenen en niet-christenen

In Het Heilig Land zijn het christendom, de islam en het jodendom de belangrijkste hoofdstromen van religieus leven. Echte vrede tussen de verschillende groepen kan alleen ontstaan uit gerechtigheid. Iedereen die het geloof ervaart als een opdracht om aan vrede te werken, verafschuwt daarom dat de geschiedenis van het Heilig Land, en zeker die van de moderne tijd, zo overheerst wordt door oorlog en gewelddadigheden, waarvoor mensen uit naam van hun geloof worden gemobiliseerd. Van de leden van de Ridderorde wordt een oecumenische geest verwacht, waarin de verschillende religieuze gemeenschappen elkaar in wederzijds respect en in een sfeer van openhartigheid beter leren kennen en waarderen.

 

 

De vervreemding tussen de Joden en christenen door de eeuwen heen maakt dit niet gemakkelijk. De paus die de Joden respectvol "onze oudere broeders in het geloof" noemt, heeft door het grote "mea culpa" in het jaar 2000, nieuwe heilzame perspectieven geopend. De relatie tussen christendom en islam is in allerlei opzichten complex. Onderkend dient te worden dat de islam, als religie, niet minder gevarieerd in gedachtegoed en verschijningsvormen is dan het christendom.

De Ridderorde wil, onder meer door de organisatie van workshops, een actieve bijdrage leveren aan de dialoog met niet-christenen.

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl