logo

AAA

Getuigenis in de wereld

Spiritualiteit en daadkracht blijven voorwaarden om in broederlijkheid en zusterschap inhoud te geven aan de caritas. De levenshouding van de ordeleden is gebaseerd op christelijke waarden van eerbied en liefde voor God en de naaste, maar ook op de zorg voor de schepping. Daarom moet de Ridderorde de spirituele beleving en verdieping van het geloof in een oecumenische gezindheid bij haar leden bevorderen.

De katholieke sociale leer is voor de leden het uitgangspunt om hun sociale verantwoordelijkheid te nemen. De mens als persoon, de erkenning en bijdrage van elk individu in de verspreiding van het geloof, alsook het gemeenschappelijk welzijn vormen hiervan de hoofdbestanddelen.


Het lidmaatschap van de Ridderorde veronderstelt de vaste bereidheid om de drie karakteristieke deugden van de Orde te ontwikkelen en te verdiepen:

  • zelfverloochening in een wereld van overvloed
  • royale hulpverlening aan minderbedeelden
  • moedige inzet voor rechtvaardigheid en vrede.


Caritas

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl