logo

AAA

Hulpverlening

De ridders en edelvrouwen van de Ridderode van het Heilig Graf van Jeruzalem zetten zich in om de noden van de christenen en andere hulpbehoevenden in het Heilig Land te lenigen. De materiële hulp wordt op velerlei gebieden verstrekt:

  • humanitaire hulp voor werkgelegenheid, huisvesting en zo nodig eerste levensbehoeften
  • zorg voor zieken en bejaarden, opvanghuizen voor weeskinderen
  • ontwikkeling en instandhouding van het onderwijs
  • steunverlening aan restauratie en instandhouding van religieuze monumenten en objecten

 


Ridders en edelvrouwen brengen de benodigde middelen bijeen door actieve fondsenwerving en eigen bijdragen.

 Naast materiële steun worden de mede -christenen in het Heilig Land door de leden van de Ridderorde ondersteund door gebed, bezoeken aan het Heilig Land en andere contacten. Ook deze morele ondersteuning wordt door de christenen in het Heilig Land als bijzonder belangrijk ervaren.

 

Hulp in het Heilig Land

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl