logo

AAA

Organisatie en toetreding

De Nederlandse Landscommanderije is een van de ruim vijftig Landscomman-derijen die de Ridderorde wereldwijd telt. Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de organisatie van de Nederlandse Landscommanderije en van de wijze waarop de toetreding van nieuwe leden plaatsvindt.

 

Organisatie

De Nederlandse Landscommanderije telt eind 2015 circa 318 leden. Het hoogste orgaan binnen de Landscommanderije is het Kapittel (algemeneleden-vergadering). Het Kapittel kiest een Kapittelraad (bestuur) waarvan de voorzitter de titel Landscommandeur draagt; de benoeming van de Landscommandeur behoeft de goedkeuring van de Kardinaal-Grootmeester. Het Kapittel komt normaliter een keer per jaar bijeen, de Kapittelraad vergadert circa acht keer per jaar. De Nederlandse Landcommanderije is verdeeld in acht regio's. Iedere regio heeft een regiobestuur.


Een aantal keren per jaar vindt een landelijke bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt een inleiding gehouden over een geestelijk onderwerp of een onderwerp op het gebied van het katholiek sociaal denken. De inleiding wordt gevolgd door een Eucharistieviering. Iedere regio organiseert daarnaast regiobijeenkomsten en huiskamergesprekken.

 

Toetreding

De Nederlandse Landscommanderije telt circa 318 mannelijke en vrouwelijke ordeleden. Nieuwe leden worden voorgedragen door twee ordeleden. Voor de beoordeling van de voordracht worden twee belangrijke criteria gehanteerd: een actieve katholieke levenshouding en de bereidheid zich in te zetten voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Ridderorde. Kandidaat-leden worden op voordracht van de Landscommandeur benoemd door de Kardinaal-Grootmeester.

Omdat de Ridderorde een pauselijke signatuur draagt, dient de benoeming door de Kardinaal-Grootmeester te worden goedgekeurd. De opneming in de Lands-commanderije Nederland geschiedt door de Grootprior en de Landscommandeur tijdens de investituursmis. Tijdens deze plechtigheid dragen de Ordeleden hun mantels met het rode Jeruzalemkruis. Daarmee toont de Landscommanderije dat zij waarde hecht aan idealen en traditie en dat zij een eeuwenoude opdracht voortzet.

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl