logo

AAA

Wat ons verbindt

Het geloof in de Verrijzenis
God wil dat alle mensen gered worden en tot kennis van de waarheid, d.w.z. van Jezus Christus komen (1.Tim.2,4). "Wij dan verkondigen u de blijde boodschap, dat God de belofte aan de vaderen gedaan, voor ons, hun kinderen, vervuld heeft door Jezus te doen verrijzen" (Hand. 13, 32-33). De ontdekking van het lege graf is voor de leerlingen van Jezus een eerste stap geweest naar de erkenning van het feit van de Verrijzenis. De Verrijzenis van Jezus is de hoogste waarheid van ons geloof in Christus. Sinds de eerste christengemeenschap is deze fundamentele waarheid doorgegeven. Het Nieuwe Testament getuigt van het mysterie van de Verrijzenis van Christus (Catechismus van de Katholieke Kerk, 1995, pagina 148-149).

 

 

De verschijningen van de Verrezene zijn geen privébelevenissen van de apostelen, maar zijn altijd verbonden met de zending tot het gezagvolle, missionaire getuigenis. De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem staat in de traditie van dit geloof en getuigenis en verstaat van daaruit haar opdracht in de tegenwoordige tijd.

Getuigenis
Van de ridders en edelvrouwen wordt een helder oordeel verwacht, vrijgevigheid, solidariteit en inzet voor de gerechtigheid in de wereld. De trouw aan elkaar in het getuigen van de blijde boodschap van Christus schept een band om hier gezamenlijk kracht uit te putten..

Hulpverlening

De leden van de Ridderorde vinden elkaar verder in de ondersteuning van de medechristenen in het Heilig Land.

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl