logo

AAA

Identiteit

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een instelling van de Rooms-katholieke kerk die voornamelijk uit leken bestaat. De leden worden opgenomen door zich bereid te verklaren zich geestelijk en materieel in te zetten voor de noden van de christenen in het Heilig Land, waaronder hier wordt verstaan Israƫl, de Palestijnse gebieden en Jordaniƫ.

De Ridderorde staat open voor volwassenen in alle leeftijdsgroepen. De leden zijn mannen (ridders) en vrouwen (edelvrouwen). Wereldwijd heeft de Ridderorde circa 27.000 leden. De Nederlandse Landscommanderije telt eind 2015 circa 318 leden.

De identiteit van de Ridderorde wordt in belangrijke mate bepaald door het getuigenis van het Heilig Graf en zijn geschiedenis. Verder spelen ook - zoals in veel organisaties  - symbolen een belangrijke rol.

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl