logo

AAA

Geschiedenis

De geschiedenis van de Ridderorde situeert zich tegen de achtergrond van de kruisvaarders rond de 12e eeuw. Er zijn echter geen historische bewijzen voor het bestaan van een ridderorde van het Heilig Graf naast een koorherenorde met dezelfde naam.


 

 

Het oudste document dat melding maakt van een wacht rondom het Heilig Graf dateert uit 1103. Het document werd opgesteld door Boudewijn I, de jongere broer van Godfried van Bouillon. Hierin verleende hij aan de Patriarch volmacht om een wacht van priesters en ridders rond het Heilig Graf op te stellen. Wachters die terugkeerden naar Europa bleven zich als Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem inzetten. Toen door territoriaal verlies het Heilig Graf niet meer lijfelijk te verdedigen was, bleven de Ridders in Europa hun doelstelling trouw met charitatieve en spirituele middelen.  In ons land waren de Ridders van het Heilig Graf vanaf de 15e eeuw actief in de Jeruzalembroederschappen. Dit duurde voort tot de Reformatie.

Geschiedkundig gaat het ontstaan van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem terug tot 1496. In dat jaar verleent Paus Alexander VI aan de custos-gardiaan van de franciscaner orde, in zijn functie van vicaris van het bisdom Jeruzalem, de volmacht om pelgrims tot ridder van het heilig graf te slaan.

In 1847 benoemt paus Pius IX Monseigneur. Joseph Valegra tot Latijns patriarch met onder meer de volmacht om ridders te benoemen. Patriarch Valegra wordt een jaar later hoofd van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. In 1868, 20 jaar later, geeft paus Pius IX zijn fiat voor het oprichten van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem als overkoepelend ordeverband onder pauselijke signatuur. In 1949 verplaatst paus Pius XII de zetel van de Ridderorde naar Rome. Inmiddels telt de orde internationaal 27.000 leden in ruim 50 landen. De internationale website is te vinden via de internationale website van de Ridderorde

 

 

 

 

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl