logo

AAA

Getuigenis van het Heilig graf

Pasen is het christelijke feest van opstanding en verlossing uit het "uitgehouwen graf", waarin Jezus na zijn kruisdood te ruste werd gelegd. Op de derde dag vinden zijn leerlingen het graf leeg en een engel bericht over Zijn verrijzenis uit de dood, zoals door profetieën was voorzegd. De verrijzenis van Jezus wijst op de "fundamentele waarheid" van het christelijk geloof: na de dood is er eeuwig leven.

 

 

 

 

De ridders en edelvrouwen van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem beschouwen zich in overdrachtelijke zin wachters van het Heilig Graf. Daarom hebben de leden de verplichting om minstens één keer in hun leven een pelgrimstocht te maken naar het land waar Jezus leefde, met als hoogtepunt het bezoek aan de kerk, waarin het Heilig Graf wordt bewaard. Een pelgrimage legt de basis voor de verdieping van de persoonlijke spirituele beleving en innerlijke verrijking van het leven binnen de Ridderorde.

 

FOTOREPORTAGE VAN HET HEILIG LAND

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl