logo

AAA

Daadkracht door projecten

Naast morele ondersteuning biedt de Nederlandse Landscommanderije ook financiële steun. In het jaar 2010 werd aan circa 15 instellingen een bedrag ter beschikking gesteld van ruim € 320.000 voor diverse projecten en exploitatiekosten. Verzoeken om financiële ondersteuning worden door de Landscommanderije alleen in behandeling genomen als deze worden ingediend door het Grootmagistraat of door Pontifical Mission (Pauselijke Missiewerken) in Jeruzalem. De verzoeken worden beoordeeld door de commissie Caritas van de Landscommanderije. Binnen deze commissie is veel kennis en ervaring aanwezig met betrekking tot internationale hulpverlening. Een definitief besluit tot financiële steun wordt - op basis van een voorstel door de commissie Caritas - genomen door de Kapittelraad.

 

 

Wanneer u een specifiek project van de Ridderorde wil ondersteunen,

dan kunt u hiervoor per e-mail contact opnemen met de commissie Caritas: caritas@heilig-graf.nl.

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl