logo

AAA

Fondsenwerving

Voor een blijvende financiĆ«le ondersteuning van projecten in het Heilig Land is het werven van de nodige geldmiddelen noodzakelijk.  Onze  belangrijkste bronnen voor fondsenwerving zijn de leden van de Landscommanderije en externe donateurs.

De leden van de Nederlandse Landsommanderije betalen een jaarlijkse bijdrage voor hun lidmaatschap, daarnaast wordt hen gevraagd een bijdrage aan projecten te geven.

Externe donateurs zijn particulieren of organisaties en stichtingen die bereid zijn onze projecten te steunen. Dit kan in de vorm van bijdragen voor specifieke projecten (geoormerkte bedragen) of algemene bijdragen. De van derden ontvangen bijdragen worden gestort op een bankrekening van Stichting H. Graf van Jeruzalem, waarvan het bestuur bestaat uit de leden van de Kapittelraad van de Landscommanderije.

De fondsenwerving geschiedt door de commissie Caritas. Deze commissie zorgt dat de beschikbaar gestelde gelden aan het beoogde doel worden besteed en dat hierover een betrouwbare schriftelijke verantwoording wordt ontvangen.

Bijdragen zijn welkom op rekening 22.53.39.366 bij Van Lanschot Bankiers ten name van Stichting H. Graf van Jeruzalem te Mijnsheerenland, graag onder vermelding van Bijdrage en naam van het project.

Stichting H. Graf van Jeruzalem is een kerkelijke instelling en wordt in fiscale zin gelijkgesteld aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat bijdragen aan de stichting als giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Voor meer informatie over de wijzen waarop bijdragen kunnen geschieden, klikt u op Schenkingen.


Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl