logo

AAA

Katholieke kerk in het Heilig land

Met het Heilig Land wordt in de context van de Ridderorde doorgaans het gebied bedoeld dat Israël, de Palestijnse Gebieden en Jordanië omvat. In dit gebied zijn meerdere kerken werkzaam die alle geűnieerd zijn met de katholieke kerk, ondanks het feit dat zij de liturgie in een andere ritus gestalte geven. Dit zijn het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, de Grieks-melkitische kerk, de Maronitische kerk, de Syrisch-katholieke kerk, de Armeens-katholieke kerk en de Chaldees -katholieke kerk.
De christenen vormen in het Heilig Land een zeer kleine minderheid. In Israël en de Palestijnse Gebieden behoort slechts ca. 2% van de bevolking tot een van de vele christelijke denominaties. In Jordanie is circa 6% christelijk, van wie een groot aantal Irakese vluchteling is.

 Latijns Patriarchaat van Jeruzalem
Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem (het aartsbisdom) werd gevestigd in 1099 na de eerste kruistocht. Na de verovering van Jeruzalem in 1187 door Saladin werd de zetel verplaatst naar Accra, vervolgens naar Cyprus en uiteindelijk naar Rome. In 1847 werd het Patriarchaat door paus Pius IX weer in Jeruzalem gevestigd. De huidige patriarch van Jeruzalem is Mgr. Fouad Twal. Het Patriarchaat telt momenteel 85 priesters en circa 70.000 gelovigen, verdeeld over 64 parochies in vier landen: Israël, Palestina, Jordanië en Cyprus. Het Patriarchaat houdt 44 scholen in stand met in totaal circa 22.000 leerlingen.

 

Pontifical Mission for Palestine
"Pontifical Mission for Palestine" is een pauselijke organisatie die in 1949 is opgericht door paus Pius XII met als doel hulp te bieden aan Palestijnse vluchtelingen. Pontifical Mission fungeert als hulp- en ontwikkelingsorganisatie voor het Midden-Oosten en heeft vestigingen in Beirut, Jeruzalem en Amman. Het hoofdkantoor is gevestigd in New York; ook in Rome heeft de organisatie een kantoor. Directeur van de organisatie is Archimandriet mgr. Robert Stern onderdirecteur is onze confrater Guido Gockel. Sami El-Yousef is momenteel hoofd van de vestiging in Jeruzalem. Kerkrechtelijk gezien is Pontifical Mission een zelfstandige organisatie. Deze is evenwel onder de hoede gebracht van CNEWA (Catholic Near East Welfare Association), een in 1928 door paus Pius XI opgerichte organisatie, waarvan mgr. Stern de president is en cfr. Guido Gockel executive vice-president.


R.O.A.C.O. (Riunione delle Opere di Aiuto alle Chiese Orientali)
R.O.A.C.O. is een associatie van hulporganisaties in de hele wereld die  Oosterse Kerken en christenen in het Midden-Oosten ondersteunen. Voorzitter is de prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken, kardinaal Leonardo Sandri.

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl