logo

AAA

Parochieschool in Beit Jala

Sedert een aantal jaren ondersteunt de Nederlandse Landscommanderije de school van het Latijns Patriarchaat in Beit Jala. Deze school werd opgericht in 1854 en was toen niet alleen de eerste school van het Latijns Patriarchaat, maar ook een van de eerste scholen in Palestina. De missie van de school was en blijft het versterken en verdiepen van het christelijk geloof. De school telt op dit moment circa 1.000 leerlingen vanaf “Kindergarten” tot en met “class 12”. De leerlingen van “class 12” slagen voor het overheidsexamen dat toegang geeft tot lokale en buitenlandse activiteiten. De school biedt niet alleen toegang aan christelijke studenten, circa 30% is moslim. Met ingang van het schooljaar 2011/2012 worden ook kinderen met een fysieke handicap toegelaten. Het onderwijs aan deze leerlingen is geïntegreerd in het onderwijs aan de andere leerlingen. De school geeft op deze wijze concrete invulling aan het doel de gehele gemeenschap ten dienste te zijn.

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl