logo

AAA

Schenkingen

U kunt op een aantal manieren financieel bijdragen aan projecten van de Ridderorde:

  • een eenmalige gift
  • een periodieke gift
  • bij testament


Alle genoemde vormen worden fiscaal gefaciliteerd.

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw (belastbaar) inkomen:

  • de giften moeten met schriftelijke bewijzen worden gestaafd
  • de giften moeten zowel hoger zijn dan € 60 als 1% van het verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek). Verder is de aftrek van giften beperkt tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen (voor aftrek van de  persoonsgebonden aftrek).


De Ridderorde is een kerkelijk rechtspersoon die op grond van de groeps-beschikking, getroffen door de Belastingdienst met de rooms-katholieke kerkprovincie, onder de ANBI-regeling valt. Dat geldt eveneens voor Stichting H. Graf van Jeruzalem.

Voor periodieke giften bestaat verder nog de mogelijkheid het gehele geschonken bedrag in aftrek te brengen op uw (belastbaar) inkomen. In dat geval moet u gedurende een periode van minimaal vijf jaar een gelijkmatig bedrag schenken èn de schenking moet vastgelegd zijn bij notariële akte. U kunt hiervoor terecht bij uw eigen notaris, maar uiteraard zijn ook wij desgewenst graag bereid u hierover nader te informeren (secretariaat@heilig-graf.nl).

Tot slot kunt u de Ridderorde gedenken door in uw testament een legaat op te nemen, waarbij u bepaalt dat de Ridderorde een bepaald geldbedrag of een bedrag ter grootte van een bepaald deel van uw nalatenschap verkrijgt. Of u kunt de Ridderorde benoemen tot (mede)erfgenaam in uw nalatenschap. Als u de Ridderorde een legaat nalaat of tot erfgenaam benoemt, is dat geheel belastingvrij. Ook voor deze mogelijkheid kunt u terecht bij uw eigen notaris, maar zijn ook wij graag bereid u nadere informatie te verschaffen (secretariaat@heilig-graf.nl).


Bijdragen voor projecten van de Landscommanderije kunt u overmaken naar bankrekening 22.53.39.366 ten name van Stichting H. Graf van Jeruzalem, te Mijnsheerenland.

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ridderorde van het heilige graf van Jeruzalem.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het secretariaat:

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
T: 010 - 281 51 86 F: 010 - 436 71 90
secretariaat@heilig-graf.nl
www.heilig-graf.nl